We zorgen er samen voor

Visie Preall

1. Wij staan voor kwalitatief hoogwaardige geboortezorg

Alle zorgverleners van het VSV Preall werken vanuit een gemeenschappelijk kwaliteitskader. Ons streven is om de beste omstandigheden te creëren voor een voorspoedige bevalling en een gezond kind. Zwangerschapszorg door de verloskundige dichtbij huis als het kan, de gynaecoloog als het nodig is.
We erkennen, gezien de samenstelling van de populatie in Almere, het belang van preventie en acteren hiernaar door een goede verbinding tussen alle betrokken zorgverleners te creëren.  Niet alleen tijdens de zwangerschap en bevalling maar ook nadien.

2. Wij stellen de behoefte van moeder (haar partner) en kind centraal

Wij leveren zorg op maat. Als zorgverleners laten we ons  leiden door de behoefte en belangen van de moeder, kind en haar partner. Continuïteit in de zorgverlening, eigen inbreng, duidelijke informatie en communicatie zijn kernbegrippen.

3. Wij werken als één team

Langzaam vervagen de grenzen tussen de eerste lijn  en de tweedelijns  zorg. De gynaecoloog, verloskundige, kinderarts, kraamverzorgende, verpleegkundige en andere professionals werken als één team. De zwangere ervaart een vloeiend en logisch zorgproces, zonder barrières. We maken gebruik van elkaars expertise en competenties en streven naar doelmatige inzet van mensen en middelen waar financiële prikkels op de juiste plek in het proces zitten.

4.  Wij werken volgens de nieuwste inzichten

Wetenschappelijk onderzoek, nieuwe inzichten en innovaties vormen de basis van onze zorg. Deze kennis verkrijgen we doordat we gezamenlijk zorgen voor betrokkenheid en deelname aan de landelijke en regionale netwerkorganisaties en participeren in wetenschappelijk onderzoek. Door gezamenlijke training delen we deze kennis met alle betrokken professionals. Het opleiden van nieuwe professionals is hier onlosmakelijk aan verbonden.
De samenwerkende partners van Preall hebben hierbij als doel het leveren met elkaar veilige, cliëntgerichte en doelmatige zorg en het creëren van een samenhangend netwerk.

Thank you for your upload