We zorgen er samen voor

Kwaliteitsstandaard Preall

VSV Preall staat midden in de ontwikkeling van de integrale geboortezorg in Almere. Dit heeft er reeds toe geleid dat het VSV toewerkt naar een geïntegreerd zorgaanbod en er een visie geformuleerd is voor Preall waarin de moeder (en haar partner) en kind centraal staat!

Het verloskundig inzicht en de behoeften van zwangere vrouwen veranderen en Preall verandert mee. Tegelijkertijd verwacht de omgeving dat zorgverleners professioneel en in goede samenwerking handelen. De kwaliteitsstandaard Preall biedt de kapstok voor alle kwaliteitsonderwerpen binnen Preall.

Doelstelling Preall 

De samenwerkende partners van Preall leveren met elkaar veilige, cliëntgerichte en doelmatige zorg aan moeder haar kind waardoor de uitkomsten verbeteren.

De samenwerkende partners van Preall realiseren een kwalitatief sterk en samenhangend netwerk rondom de geboortezorg waarin voldaan wordt aan de beroepsnormen, toetsingskaders van de IGZ en eventuele indicatoren van zorgverzekeraars.

Hierbij staan de volgende 4 pijlers centraal:

1. Wij staan voor kwalitatief hoogwaardige geboortezorg
Alle zorgverleners van het VSV Preall werken vanuit een gemeenschappelijk kwaliteitskader. Ons streven is om de beste omstandigheden te creëren voor een voorspoedige bevalling en een gezond kind. Zwangerschapszorg door de verloskundige dichtbij huis als het kan, door de gynaecoloog als het nodig is. We erkennen, gezien de samenstelling van de populatie in Almere, het belang van preventie en handelen hiernaar door een goede verbinding tussen alle betrokken zorgverleners te creëren. Niet alleen tijdens de zwangerschap en bevalling maar ook nadien.

2. Wij stellen de behoefte van moeder, kind en haar partner centraal
Wij leveren zorg op maat. Als zorgverleners laten we ons leiden door de behoefte en belangen van de moeder, kind en haar partner. Continuïteit in de zorgverlening, eigen inbreng, duidelijke informatie en communicatie zijn kernbegrippen.

3. Wij werken als één team
Langzaam vervagen de grenzen tussen de eerste- en tweedelijns zorg. De gynaecoloog, verloskundige, kinderarts, kraamverzorgende, verpleegkundige en andere professionals werken samen als één team. De moeder, het kind en de partner ervaren een vloeiend en logisch zorgproces, zonder barrières. We maken gebruik van elkaars expertise en competenties en streven naar doelmatige inzet van mensen en middelen waar financiële prikkels op de juiste plek in het proces zitten.

4. Wij werken volgens de nieuwste inzichten
Wetenschappelijk onderzoek, nieuwe inzichten en innovaties vormen de basis van onze zorg. Deze kennis verkrijgen we doordat we gezamenlijk zorgen voor betrokkenheid en deelname aan de landelijke en regionale netwerkorganisaties en participeren in wetenschappelijk onderzoek. Door gezamenlijke training delen we deze kennis met alle betrokken professionals. Het opleiden van nieuwe professionals is hier onlosmakelijk aan verbonden.

Kwaliteitsnormen

De kwaliteitsnormen in dit document zijn van toepassing op de geboorte zorg die wordt verleend door alle zorgverleners van Preall. Elke beroepsgroep heeft ook branche specifieke eisen, deze worden niet expliciet opgenomen in deze standaard, maar hier wordt wel naar verwezen.

Preall heeft, mede in het kader van inzicht in risico’s, een aantal indicatoren vastgesteld die structureel worden getoetst. Deze toetsing vindt plaats binnen Preall, met onze cliënten en belangrijke partners. Door te voldoen aan deze normen toont Preall aan goede zorg te verlenen en systematisch te werken aan kwaliteitsverbetering. Daar waar nodig, vindt bijsturing van processen plaats.

Het resultaat: We zorgen samen met de zwangere voor veilige, cliëntgerichte en doelmatige zorg
Voor de zwangere, haar partner en kind betekent ‘samen zorgen voor veilige, cliëntgerichte en doelmatige zorg’ dat:

 • de geadviseerde zorg aansluit bij het perspectief van de zwangere en haar zorgvraag;
 • het voor de zwangere duidelijk is door wie, waarom en onder welke omstandigheden zorg wordt verleend;
 • de uitvoering van de geboden zorg doelmatig, veilig en respectvol is;
 • de medewerkers en organisaties van Preall de normen van dit document ondersteunen, implementeren, evalueren en zo nodig bijstellen.

 

Wat mogen de zwangere en haar partner verwachten?

In dit hoofdstuk staan, onderverdeeld in zestien verwachtingen (A tot met O), de kwaliteitsnormen beschreven vanuit het perspectief van de zwangere en haar partner.

A. Kwaliteit
De zwangere en haar partner mogen in Preall verwachten dat:

 • de uitvoering van de geboden zorg doelmatig, veilig en respectvol is;
 • er continue gewerkt wordt aan evaluatie en verbetering van de zorg;
 • verloskundige-, neonatale- en kraamzorg geadviseerd en verleend worden volgens de actuele stand van inzichten, standaarden en richtlijnen;
 • het geadviseerde zorgpad aansluit bij de zorgbehoeften en dat het zorgpad en de zorgverleners geaccordeerd worden;
 • het voldoende duidelijk is welke zorg door wie wordt verleend en waarom, zowel bij reguliere als (semi-)acute zorg.

B. Personeel
De zwangere en haar partner mogen verwachten dat medewerkers van Preall:

 • zich houden aan de wet- en regelgeving;
 • de juiste opleiding hebben gevolgd en over de juiste diploma’s beschikken;
 • bekwaam en bevoegd zijn voor de handelingen die zij uitvoeren;
 • zijn ingeschreven (waar van toepassing) in het kwaliteitsregister van betreffende beroepsgroep;
 • zich regelmatig bijscholen;
 • intern goede afspraken hebben en naleven inzake medische handelingen en mogelijke behandelrisico’s;

C. Cliëntgerichtheid en cliëntcontact
De zwangere en haar partner mogen verwachten dat Preall ervoor zorgt dat:

 • de zwangere eigenaar is van haar zorgplan;
 • de zwangere keuzevrijheid heeft inzake haar zorgverlener;
 • de zwangere bekend is en instemt met de coördinerende zorgverlener;
 • deze zich verantwoordelijk voelt voor de organisatie van zorg;
 • deze ook op de hoogte is van de psychosociale omstandigheden, specifieke wensen en behoeften inventariseert en de zwangere met respect benadert;
 • deze als aanspreekpunt fungeert en als coördinator van de zorg optreedt;
 • deze voldoende tijd en mogelijkheden heeft om deze coördinatie te realiseren;
 • het de zwangere bekend is dat de coördinerende zorgverlener / casemanager niet de dagelijkse zorg verleent;
 • zij geïnformeerd worden over de mogelijkheden om actief betrokken te worden bij de zorg.

D. Privacy
De zwangere en haar partner mogen verwachten dat Preall zorgt dat:

 • informatie aanwezig is over de omgang met persoonlijke gegevens, waarbij de privacy van elke zwangere gerespecteerd wordt, waarbij voldaan wordt aan wettelijke verplichtingen, en waarbij de zwangere informatie krijgt en toestemming geeft om gegevens aan een andere discipline over te dragen;
 • medewerkers in het directe cliënten contact privacy bewaken bij gespreksvoering en onderzoek;
 • ook bij het opleiden van medewerkers de privacy bewaakt wordt;
 • bij het overdragen en verzenden van informatie tussen disciplines de privacy bewaakt wordt volgens vigerende richtlijnen.

E. Samenwerking met andere zorgverleners
De zwangere en haar partner mogen verwachten dat medewerkers van Preall:

 • goed samenwerken met andere partners binnen Preall;
 • onderlinge samenwerking optimaliseren door participatie in gezamenlijke scholing;
 • goed samenwerken met andere partners in de zorg als huisartsen, ziekenhuizen en andere hulpverleners.

F. Ervaringen
De zwangere en haar partner mogen verwachten dat de medewerkers van Preall:

 • luisteren naar en rekening houden met feedback van zwangeren en hun partners;
 • alle handelingen uitvoeren met informed consent;
 • structureel klanttevredenheidonderzoek verrichten;
 • de mening van de zwangere en haar partner willen weten over de zorgverlening en gewenste verbeteringen;
 • de uitkomsten van klanttevredenheidonderzoek gebruiken voor verdere verbetering van de praktijkvoering en de zorg.

G. Klachten
De zwangere en haar partner mogen verwachten dat Preall ervoor zorgt dat:

 • een klacht eenvoudig kan worden ingediend;
 • dit zowel mogelijk is tegen een individuele zorgverlener als tegen samenwerkende partners in de keten;
 • klachten door een onafhankelijke functionaris worden beoordeeld;
 • de zwangere en haar partner geïnformeerd worden over de status en uitkomst van de klachtafhandeling;
 • de klacht zo snel mogelijk wordt oplost;
 • over klachten gerapporteerd wordt in het jaarverslag.

H. Veiligheid en calamiteiten
De zwangere en haar partner mogen verwachten dat medewerkers van Preall:

 • leren van gemaakte fouten, incidenten en calamiteiten;
 • weten wat voor- en nadelen zijn van voorgestelde interventies in de verloskundige-, neonatale- en kraamzorg en hierover met de cliënten communiceren;
 • zorgen dat risico’s worden beperkt en waar nodig direct maatregelen nemen om de veiligheid te verbeteren;
 • actief participeren in een procedure over veilig (ketenbreed) incident melden;
 • open met de zwangere/kraamvrouw en haar partner communiceren over fouten, incidenten en calamiteiten;
 • calamiteiten melden aan de IGZ en deze melding ook bespreken met cliënten.

I. Bereikbaarheid
De zwangere en haar partner mogen verwachten dat medewerkers van Preall:

 • goed bereikbaar zijn;
 • zorg verlenen binnen vastgestelde landelijke normen voor de betreffende beroepsgroepen.

J. Hygiëne
De zwangere en haar partner mogen verwachten dat medewerkers van Preall:

 • er voor zorgdragen dat er hygiënisch en waar nodig steriel wordt gewerkt.

K. Medische middelen en apparatuur
De zwangere en haar partner mogen verwachten dat Preall zorgdraagt dat:

 • alle benodigde medische middelen voor controles en behandeling aanwezig zijn;
 • medische middelen geschikt, functionerend en direct beschikbaar zijn voor gebruik;
 • erop wordt toegezien dat er kennis is inzake gebruik;
 • er regelmatige controles van de apparatuur plaatsvinden conform landelijke normen

L. Patiëntenvoorlichting
De zwangere en haar partner mogen verwachten dat de medewerkers van Preall:

 • hen informeren over de inhoud van de zorgverlening en de verschillende zorgverleners
 • gevraagd en ongevraagd voorlichting geven over de zorg en dienstverlening die Preall biedt;
 • met de zwangere en haar partner bespreken hoe zij optimale zorg kan krijgen en wat deze zorg inhoudt;
 • informatie dusdanig verstrekken dat deze voor de zwangere en haar partner begrijpelijk is;
 • zorgdragen dat (transmurale) protocollen toegankelijk zijn voor zwangere;
 • bij het verstrekken van informatie gebruik maken van begrijpelijk informatiemateriaal of verwijzen naar betrouwbare internetbronnen;
 • zo optimaal mogelijk ondersteuning bieden bij beslissingen om al dan niet een onderzoek of behandeling te laten uitvoeren en daarbij streven naar shared decision making.

M. Zorgverlening, diagnose en behandeling
De zwangere en haar partner mogen verwachten dat Preall:

 • de eigen verantwoordelijkheid van de zwangere / cliënte stimuleert om goede informatie te verkrijgen en zorgvuldige beslissingen te nemen;
 • erop toeziet dat informed consent plaatsvindt bij alle handelingen door zorgverleners (in opleiding);
 • zorgt dat alle (be)handelingen deskundig, veilig en doelmatig worden uitgevoerd

in het belang van en met toestemming van de zwangere;

 • zorgvuldig en met toestemming gegevens overdraagt aan andere zorgverleners in de keten, rekening houdend met gescheiden administratieve systemen;
 • de verleende zorg met de zwangere evalueert.

N. Acute zorg
De zwangere en haar partner mogen verwachten dat medewerkers van Preall:

 • de urgentie van de hulpvraag correct en direct beoordelen;
 • bij de urgentie passende actie ondernemen;
 • goede samenwerkingsafspraken binnen Preall en met de overige zorgverleners in de keten hebben;
 • beschikken over de accurate telefoonnummers, protocollen en logistieke faciliteiten voor acute zorg;
 • de zwangere informeren waar zij op welk tijdstip terecht kan met dringende vragen.

O. Medicijnen
De zwangere en haar partner mogen verwachten dat de daartoe bevoegde medewerkers van Preall:

 • veilig en verantwoord medicijnen voorschrijven;
 • zich inspannen om een actueel medicijnoverzicht te hebben;
 • zich inspannen om medicatieoverzichten beschikbaar te hebben voor uitwisseling met andere partners;
 • goede informatie verstrekken over doel, gebruik, bijwerkingen en eventuele risico’s van voorgeschreven medicatie.

 

Thank you for your upload